صدای بال پرستو

صدای پای بهار!

صدای شادی گنجشک ها

صدای بهار!

نگاه و ناز بنفشه

تبسم خورشید

ترانه خواندن باد

جوانه کردن بید.

صدای بوسه باران

صدای خنده ی گل

صدای کف زدن لحظه ها برای بهار.

دوباره معجزه ی آب و آفتاب و زمین

شکوه جادوی رنگین کمان فروردین

شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود

سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود

دوباره چهره ی نوروز و شادمانی عید

دوباره عشق و امید

دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار.

غم زمانه به پایان نمی رسد، برخیز!

به شوق یک نفس تازه در هوای بهار